Czym się różni kredyt od pożyczki?

Różnice między kredytem, a pożyczką

Wiele osób bardzo często wymiennie używa pojęć kredytu oraz pożyczki. Są to jednak różne określenia (chociaż oba stanowią formę zaciągniętego długu). Warto zatem wiedzieć, co je różni.

Pożyczka

Umowę pożyczki regulują przepisy Kodeksu cywilnego. W świetle artykułu 720 paragraf 1 ustawy, zawierając tego typu umowę “dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości”. Przepisy Kodeksu cywilnego nie narzucają stronom formy umowy. Umowa może mieć nawet formę ustną. Musi jednak ona dotyczyć wartości niższej niż 1 000 zł.

Jak wynika z powyższych przepisów, przedmiotem umowy pożyczki mogą być pieniądze albo rzeczy. W przypadku rzeczy warunkiem jest jednak ich określenie co do gatunku. Oznacza to, iż tego typu umowa może dotyczyć rzeczy, które są określone cechami odnoszącymi się do większej grupy produktów. Można więc tutaj zaliczyć na przykład benzynę, węgiel czy ziarno. Natomiast przedmiotem umowy pożyczki nie może stać się rzecz oznaczona co do tożsamości – czyli charakteryzująca się pewnymi specyficznymi cechami, które są właściwe tylko i wyłącznie dla niej. Przykładem może być samochód o określonym numerze rejestracyjnym (natomiast nie jakikolwiek samochód, mieszczący się w danym gatunku).

Pożyczki mogą udzielać osoby fizyczne i osoby prawne (w tym także banki). Nie ma tutaj znaczenia, czy osoba fizyczna zawiera umowę jako osoba prywatna, czy w ramach prowadzonej przez siebie firmy. Bardzo ważny jest fakt, iż pożyczkobiorca nie musi wskazywać celu, w jakim zaciąga pożyczkę. Pożyczkodawca natomiast nie może skontrolować tego, na co przeznaczane są oddanego przez niego do użytku środki. Warto zaznaczyć, że zapis dotyczący celu może, ale nie musi znaleźć się w umowie.

Strony umowy ustalają czy pożyczka zostanie przekazana odpłatnie czy nieodpłatnie. Zazwyczaj zależy to od stosunków, w jakich pozostają ze sobą strony (rodzina, znajomi), natomiast sam Kodeks cywilny nie reguluje tego.

Podstawą zabezpieczenia umowy pożyczki jest poręczenie, weksel, zastaw, zastaw rejestrowy albo dobrowolne poddanie się egzekucji.

Kredyt

Umowa kredytu regulowana jest ustawą Prawo bankowe. W świetle regulacji za umowę kredytu uznaje się sytuację, w której bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie, określoną sumę środków pieniężnych. Natomiast kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach które są określone w umowie. Musi on dokonać zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty, a także zapłacić prowizję od udzielonego kredytu.

Umowa kredytu musi być zawarta na piśmie. W każdym innym przypadku jest ona nieważna. Oznacza to, że w przeciwieństwie do pożyczki, wszelkie ustalenia ustne nie mają w tej sytuacji znaczenia.

Przedmiotem umowy kredytu może być tylko i wyłącznie określona suma pieniędzy, dokładnie wskazana w  zawartym dokumencie. Poza tym, kredytu udzielić może tylko bank.

Umowa kredytowa zawsze jest odpłatna. Za przekazanie kredytobiorcy funduszy bank żąda wynagrodzenia. Jest ono najczęściej w formie odsetek, które są spłacane wraz z ratami samego kapitału. Ważny jest fakt, iż kredyt jest umową celową. Oznacza to, iż środki otrzymane od banku muszą być przeznaczone na konkretny cel, który jest określony pisemnie w dokumentacji. Bank może skontrolować, na co rzeczywiście przeznaczane są pieniądze.

Umowa kredytu podlega zabezpieczeniu. Najczęściej jest to jest hipoteka, gwarancja bankowa, akredytywa, czasami są to weksle.

Kredyt a pożyczka – podsumowanie

Jak więc widać umowa pożyczki oraz umowa kredytu to dwa zupełnie różne pojęcia. Pożyczka jest mniej sformalizowana oraz częściej używana w stosunkach prywatnych. Natomiast kredyt jest regulowany bardzo ściśle przez przepisy i może być wykorzystany w określonych przypadkach (kredyt hipoteczny czy obrotowy).