Mikropożyczka – sprawdzony sposób na rozpoczęcie działalności

Mikropożyczka to zwrotne wsparcie ze środków unijnych, skierowane do przedsiębiorców, którzy postanowili rozpocząć działalność gospodarczą lub do tych, którzy zdecydowali się na utworzenie nowego miejsca pracy. Jest ono udzielane ze środków Regionalnego Funduszu Regionalnego. Głównym celem udzielania mikropożyczki jest ograniczenie liczby bezrobotnych.

Mikropożyczka – dla kogo?

Tego rodzaju pożyczka przeznaczona jest dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, które mają pomysł i postanowiły rozpocząć działalność gospodarczą, ale dla takich, które są na rynku postrzegane jako słabsze, a więc:

 • osoby powyżej 30 roku życia, a w szczególności: osoby, które ukończyły 50 rok życia, kobiety, osoby bez kwalifikacji, z niepełnosprawnościami oraz osoby, które przez długi czas są bezrobotne
 • imigranci i reemigranci
 • osoby pracujące, ale o bardzo niskich dochodach
 • osoby, które są zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub cywilno – prawnych, których wysokość wynagrodzenia nie przekracza wysokości minimalnej stawki
 • osoby odchodzące z rolnictwa oraz ich rodziny.

Z tego sposobu dofinansowania mogą również skorzystać bezrobotni mężczyźni, którzy nie spełniają żadnego z powyższych warunków, ale tylko gdy liczbowy ich udział w projekcie nie przekracza 20 %.

Inną formą mikropożyczki jest sfinansowanie utworzenia miejsca pracy, ale tylko w przypadku osób, które wcześniej rozpoczęły jednoosobową działalność i skorzystały z dofinasowania w ramach właśnie programu Mikropożyczka.

Mikropożyczka – warunki i koszty

Są one dużo niższe niż zwykłej pożyczki czy kredytu bankowego. Warunki finansowe są następujące:

 • bardzo korzystne oprocentowanie, nieporównywalne z bankowym
 • nie są pobierane żadne prowizje i inne opłaty zarówno za uruchomienie, jak również za prowadzenie pożyczki
 • okres spłaty do 5 lat i korzystny okres karencji spłaty
 • kwota do 100000 tysięcy złotych.

Mikropożyczka – ograniczenia

Z mikropożyczki nie mogą skorzystać osoby, które chciałyby w ramach tego dofinansowania:

 • spłacić zobowiązania publiczno – prawne
 • spłacić kredyty zaciągnięte gdzie indziej
 • refinansować inne zadłużenia
 • finansować wydatki, które wcześniej były pokrywane z jakichkolwiek środków unijnych lub innych źródeł zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Również rolnicy posiadający duże gospodarstwa, takie powyżej 2 ha przeliczeniowych nie mogą aplikować o ten rodzaj pożyczki.

Mikropożyczka – zabezpieczenie

Mikropożyczkę można uzyskać tylko po wcześniejszym ustanowieniu zabezpieczenia jej. Możliwa jest jedna z dwóch form zabezpieczenia:

 • obligatoryjna, w formie weksla in blanco z deklaracjami wystawcy weksla i poręczycieli
 • fakultatywna, w formie poręczenia osób trzecich, poręczenia instytucji finansowych, zastawu rejestrowego, blokady środków finansowych na lokacie, przywłaszczenia rzeczy ruchomych na zabezpieczenie razem z polisą ubezpieczeniową i cesją oraz ustanowienie hipoteki wraz z cesją ubezpieczeniową, aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i poręczycieli rygorowi egzekucji.